HASIČI LITOHLAVY

Rychlý kontakt

Starosta SDH:

Josef Čihák

+420 737 025 664


Velitel JSDH:

Roman Vaňourek

+420 605 429 701


E-mail:

info(at)hasicilitohlavy.cz

Pálení trávy, klestu a dalšího materiálu - povinnosti, doporučení, ohlášení

Fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů (zákon č.133/1985 Sb., §17, odstavec 3, písmeno f). Vypalování porostů je způsob zbavení se suchého rostlinstva pomocí zapálení ohně na určitém prostoru. Tato činnost je prováděna zejména na jaře a je považována za způsob oživení humusu a zbavení se plevele. Tento pohled je do značné míry opodstatněný, byť platí pouze u některých typů luk. Na druhé straně tento postup vykazuje natolik výrazné vedlejší negativní efekty (znehodnocení vrchní vrstvy půdy u některých typů luk, rozsáhlé škody na některých částech flóry i fauny včetně pro zemědělství prospěšných mikroorganismů a zejména hmyzu), takže celkový výsledek je prakticky vždy vysoce negativní. Někdy se rovněž jedná o akt bezmyšlenkového vandalismu.

Obecně tedy platí, jestliže se jedná o nějaké plošné pálení určitého porostu tak se jedná tzv. o vypalování porostů. Jestliže se jedná o hořící hromadu určitých rozměrů, např. 1x1m, 2x2m, apod. tak se nejedná o vypalování porostů – jedná se o spalování hořlavých látek na volném prostranství.

Fyzická osoba by vždy měla při spalování hořlavých látek na volném prostranství, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Dále je nutné toto pálení předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Pálení se ohlašuje vyplněním formuláře na internetových stránkách paleni.izscr.cz.


Pravidla pro pálení klestu:

při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,

místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,

místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,

příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů.

Tyto zásady musí být dodržovány i při spalování jiných materiálů. Při těchto činnostech musí být postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

Aktuality

Velikonoce 2024                                                                    

Počasí

Počasí Litohlavy - Slunečno.cz