HASIČI LITOHLAVY

Rychlý kontakt

Starosta SDH:

Josef Čihák

+420 737 025 664


Velitel JSDH:

Roman Vaňourek

+420 605 429 701


E-mail:

info(at)hasicilitohlavy.cz

Požár - definice, možný vznik, jak se chovat

Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.


Možné případy vzniku požáru v domě

Nejčastějšími příčinami vzniku požárů v domácnostech jsou nedbalost či neopatrnost, technická závada nebo úmyslné zapálení. Za značnou část požárů mohou jen a jen lidé. Na co si musíte dávat v domácnosti pozor? 

Každý z nás by měl být připraven na to, že v našem blízkém okolí může vzniknout požár. Záchrana našeho života, zdraví a rozsah škod dost často závisí na tom, zda správně a rychle zareagujeme. 

Při vaření mějte stále pod dohledem sporák, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujte, že pokud dojde ke vzplanutí oleje na pánvi, nikdy ho nesmíte hasit vodou, jinak může dojít k popálení nebo opaření a k požáru. Plameny nejlépe udusíte poklicí, plechem nebo navlhčenou utěrkou. V těsné blízkosti sporáku neodkládejte hořlavé předměty jako utěrky, papírové ručníky a „chňapky“. Buďte pozorní na volné oblečení, které může vzplát. Kabel od spotřebičů, které nemusí být trvale zapojeny do elektrické sítě, po použití odpojte. Odstraňujte pravidelně tuk a mastnotu z blízkosti plynového sporáku.

Otevřený oheň jako jsou svíčky, aromalampy, prskavky, vánoční Františky, adventní věnce a samozřejmě krby nikdy nenechávejte bez dozoru. Průvan, či blízkost hořlavého materiálu snadno způsobí požár. Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Nenechávejte zápalky, zapalovače nebo otevřený oheň v dosahu dětí.

Bez elektrických spotřebičů si dnešní život ani neumíme představit, ale jen málokdo si uvědomuje, jak mohou být tyto přístroje nebezpečné. Nejčastějším důvodem, který může způsobit požár na elektrickém přístroji, je technická porucha, lidská nedbalost či nedodržování přiloženého návodu obsluhy těchto spotřebičů. Elektrické spotřebiče kupujtte pouze u odborných prodejců a vyhněme se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení "CE". Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely (několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár). Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto povrch i vnitřek přístrojů, odpojených od sítě, pravidelně čistěte. Pokud to vyžaduje návod k přístroji (sekačky, elektrický kotel apod.), zabezpečujte u něj pravidelné servisní prohlídky a revize. Při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodního kabelu ze zásuvky. Při závadě na spotřebiči či přívodním kabelu svěřte zařízení odborné firmě. V případě požáru elektrické spotřebiče nikdy nehaste vodou!

Nemalý počet nešťastných událostí bývá způsoben neopatrností lidí při vytápění svých domovů. Je třeba, abychom dodržovali pravidla pro používání topidel. Každé topidlo a komín je konstruován na určitý druh paliva, které je nutné při používání dodržovat. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání vychladlého popela by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu kouřovodu. Pro zajištění bezpečnosti by jste měli provádět čištění a kontroly komínů a topidel vždy před začátkem topné sezóny a po jejím skončení. Odborné vyčištění a kontrolu komínů vám provedou kominíci.

Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.

Pokud používáme v obytných místnostech topné těleso na pevná paliva, zabezpečujte podlahu v jeho okolí ochrannou nehořlavou podložkou, která zabrání žhavým uhlíkům zapálit podlahovou krytinu nebo okolní předměty.

Zásada bezpečné vzdálenosti platí kromě kamen také pro komínové těleso. Hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně 1 metr - riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky (konstrukce krovu, stropu, obložení apod.). Za řádný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, nikoliv kominík.

Opatrnosti je potřeba také v případě vytápění místností přímotopy. Nikdy na těchto zařízeních nesušme textil, hrozí zde vzplanutí.


Jak se správně zachovat, když by nám doma vznikl požár?

zachovejte klid a rozvahu

jde-li o požár v jeho zárodku, snažte se jej uhasit, použijte hasicí přístroj, hydrant nebo hasicí sprej, mokrý hadr, deku apod.

není-li v našich možnostech požár uhasit, snažte se okamžitě dům opustit

varujte ostatní voláním "HOŘÍ" a okamžitě volejte hasiče na linku 150 nebo 112

před kouřem si chraňte dýchací cesty (ústa i nos) kapesníkem, ručníkem, šátkem, tričkem, a pokud to jde, látku namočte

při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi (ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu. Před vstupem do jiné místnosti vždy zkontrolujte, zda nejsou dveře a klika horké, pokud ano, neotvírejte je

při silném zakouření prostoru zbytečně neriskujme průchod, hrozí vám otrava jedovatými zplodinami, ztráta orientace a následně ztráta vědomí

pokud nemůžete opustit dům (jsou silně zakouřené místnosti, horké dveře, vidíte plameny), snažte se utěsnit dveře do místnosti proti průniku kouře (dekou, ručníkem, peřinou apod.)

z okna nebo balkonu hlasitě volejme o pomoc, upozorněte na sebe vyvěšením prostěradla, ručníku apod. z okna

v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte

pokud je to možné, před odchodem vypněte přívod elektrické energie a plynu

nikdy se do požárem ohroženého domu pro nic nevracejte (hrozí ztráta orientace, nadýchání zplodin, porušení konstrukce stavby)

dbejte pokynů hasičů